قابل توجه دانشجویان استاد آرش روشن پور

دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را در ترم جاری 2-98-97 با استاد روشن پور اخذ نموده اند باید روز یکشنبه مورخ 97/12/05 ساعت 11 در سایت 3 حضور داشته باشند

دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را در ترم گذشته 1-98-97با استاد روشن پور اخذ نموده اندباید روز یکشنبه 97/12/05 ساعت 11 در سایت 3 حضور داشته باشند. .

 

 

Search