قابل توجه دانشجویان استاد مریم افتخاری

جلسه توجیهی کارآموزی استاد مریم افتخاری دوشنبه 97/10/10 از ساعت 10 تا 10:30 در کلاس 217برگزار می گردد.

Search