قابل توجه دانشجویان استاد وکیلی

کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر استاد وکیلی چهارشنبه 97/10/05از ساعت 9:30تا11 در کلاس 101 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر استادوکیلی شنبه 97/10/08 از ساعت 11تا12:30 در کلاس 100 برگزار می گردد.

Search