قابل توجه دانشجویان استاد شمس

کلاس جبرانی مدار مجتمع خطی استاد شمس پنجشنبه 97/10/06 از ساعت 13تا15 و آز مدار مجتمع خطی از ساعت 15تا........برگزار می گردد.

Search