قابل توجه دانشجویان استاد بغدادچی

کلاس جبرانی ریاضی پیش مشخصه 160 استاد بغدادچی چهارشنبه 97/10/05 از ساعت 10تا 12در کلاس 411برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ریاضی عمومی 1با مشخصه 166و167 چهارشنبه 97/10/05از ساعت 12تا14در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search