قابل توجه دانشجویان استادجهانگیری

امتحان تئوری کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 ساعت 14:30 یکشنبه 97/10/09 برگزار می شود.

با توجه به اینکه امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 برگزار شده از دانشجویانی که غایب بوده اند در تاریخ 97/10/09 امتحان عملی هم گرفته می شود.

Search