قابل توجه دانشجویان استادصفاری

کلاس جبرانی صفحه آرایی استاد صفاری دوشنبه 97/10/10 از ساعت 8تا 12 در کلاس 114 واز 13تا 17 در کلاس 100برگزار می گردد.

کلاس جبرانی صفحه ارایی پنجشنبه 97/10/13 برگزار می شود.

Search