قابل توجه دانشجویان استاد صفاری

کلاس جبرانی صفحه ارایی استاد صفاری دوشنبه 97/10/10 از ساعت 8تا12 در کلاس 114 و از ساعت 13تا17 در کلاس 100 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی صفحه ارایی استاد صفاری پنجشنبه 97/10/13 از ساعت 8 تا 12برگزار می گردد.

Search