قابل توجه دانشجویان استاد صادق

کلاس جبرانی بسکتبال استاد صادق پنجشنبه 97/10/06 از ساعت 8 تا 10 برگزار می گردد.

Search