قابل توجه دانشجویان استاد مهتاب اقتداری

کلاس جبرانی تربیت بدنی عمومی استاد اقتداری با مشخصه 199 یکشنبه 97/10/02 از ساعت 12:10 تا 13:15 برگزار می شود.

کلاس جبرانی آمادگی جسمانی استاد اقتداری با مشخصه136 سه شنبه 97/10/04 از ساعت 9:30تا 11 برگزار می شود.

کلاس جبرانی آمادگی جسمانی خانم اقتداری با مشخصه 135 سه شنبه 97/10/04 از ساعت 11تا 12:30 برگزار می شود.

Search