قابل توجه دانشجویان استاد زینب عموزاد

کلاس جبرانی فیزیک پیش استاد زینب عموزاد یکشنبه 97/10/02 از ساعت 16 تا....در کلاس 306 برگزار می گردد.

Search