قابل توجه دانشجویان استاداحمدی زاده

کلاس جبرانی حسابداری شرکتهای 1 استاد احمدی زاده یکشنبه 97/10/02 از 13:30تا 18:15در کلاس 411 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی زبان فنی دوشنبه 97/10/03 از ساعت 13:30تا 18:15 در کلاس 407 برگزار می گردد.

Search