قابل توجه دانشجویان استادامام زادگان

تحویل پروژه متره و براورد وامتحان جزوه بسته پایان ترم یکشنبه 97/10/09 برگزار می گردد.عدم حضور دانشجویان به منزله حذف درس مربوطه می باشد.

Search