قابل توجه دانشجویان استاد احدی

تحویل پروژه متره و براورد استاد احدی ساعت 12 تا 18 یکشنبه 97/10/09  از ساعت 12 تا 18 در کلاس 100 برگزار می گردد. عدم حضور دانشجویان به منزله حذف درس مربوطه می باشد

 

Search