قابل توجه دانشجویان استاد مهتاب اقتداری

کلاس جبرانی مبانی بیوشیمی استاد اقتداری دوشنبه 97/10/03 از ساعت 8 تا 9:30 در کلاس 304 واز ساعت 9:30 تا 11 در کلاس 115 برگزار می گردد.

Search