قابل توجه دانشجویان استاد الهه گودرزی

کلاس جبرانی ریاضی عمومی 2استاد گودرزی با مشخصه 319 شنبه 97/10/08 از ساعت 10:30تا 12:45 در کلاس 410 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ریاضی عمومی 2با مشخصه 321 شنبه 97/10/08 از ساعت 16 تا 18:15در کلاس 405 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ریاضی عمومی 1با مشخصه 168 سه شنبه 97/10/04از ساعت 16 تا 18:15 در کلاس 411 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ریاضی عمومی 1با مشخصه 168 یکشنبه 97/10/09 از ساعت 16 تا 18:15 در کلاس 405 برگزار می گردد.

Search