قابل توجه دانشجویان استاد مهتاب اقتداری

کلاس جبرانی تغذیه با مشخصه 111 استاد اقتداری دوشنبه 97/09/26 از ساعت 9:30 تا11 و11تا 12:30 در کلاس 208 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی اصول مربیگری با مشخصه 108 روز سه شنبه 97/09/27 از ساعت 9:30 تا 11 و 11 تا 12:30 در کلاس 411 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی تغذیه با مشخصه 110 شنبه 97/10/01 از ساعت 8 تا 9:30 در کلاس 301 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search