قابل توجه دانشجویان استاد محمدنوری

کلاس جبرانی دفاع مقدس استاد محمد نوری سه شنبه 97/09/27 از ساعت 13تا 14:30و 14:45تا 16:15درکلاس 301 برگزار می گردد.

Search