قابل توجه دانشجویان استاد کریمی

کلاس جبرانی زبان خارجی استاد کریمی پنجشنبه 97/10/06 از ساعت 12:30 تا 14 در کلاس 307برگزار می گردد.

کلاس جبرانی زبان پیش استاد کریمی پنجشنبه 97/10/06 از ساعت 10:30 تا 12 در کلاس 307 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی زبان پیش استاد کریمی پنجشنبه 97/10/13 ازساعت 11:30تا13 در کلاس 307 برگزار می گردد.

Search