قابل توجه دانشجویان استاد ورشوساز

کلاس جبرانی اقتصاد خرد استاد ورشو ساز درتاریخ یکشنبه  97/7/25 از ساعت 12 تا 15 در کلاس 407 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی اقتصاد خرد استاد ورشو ساز در تاریخ یکشنبه 97/10/2 از ساعت 12 تا 15 در کلاس 407 برگزار می گردد.

Search