قابل توجه دانشجویان استاد نگین فرشاد

کلاس جبرانی ریاضی پیش مشخصه 491 استاد فرشاد شنبه 97/09/24 از ساعت 13:30تا 15:45وریاضی پیش با مشخصه 467 از ساعت 16 تا 18:15 در کلاس 111 برگزار می گردد.

Search