قابل توجه دانشجویان استاد اثنی عشری

کلاس جبرانی فیزیک مکانیک مشخصه 383 استاد اثنی عشری چهارشنبه 97/10/05 از ساعت 14 تا 15:30 در کلاس 112 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی فیزیک پیش مشخصه 375 چهارشنبه 97/10/05 از ساعت 11:45 تا 14 در کلاس 112 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی فیزیک پیش مشخصه 378 سه شنبه 97/10/04 از ساعت 15:45 تا 18 در کلاس 401 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search