قابل توجه دانشجویان استاد شمس

کلاس جبرانی تکنیک پالس وآزمایشگاه تکنیک پالس دکتر شمس پنجشنبه 97/09/22 ازساعت 13تا 14:30 و 14:30 تا..........برگزار می شود.

Search