قابل توجه دانشجویان استاد ثقفی

کلاس جبرانی ورودی جدید حسابداری صنعتی استاد ثقفی دوشنبه ها 97/09/26و 97/10/03 از ساعت 12:30 تا 13:30 در کلاس 407 برگزار می شود.

Search