قابل توجه دانشجویان استاد ثقفی

کلاس جبرانی ورودی جدید اصول حسابداری چهارشنبه 97/10/12 از ساعت 9 الی 15 در کلاس 407 برگزار می شود.

Search