قابل توجه دانشجویان استاد ثقفی

کلاس جبرانی ورودی جدید اصول حسابداری 1 استاد ثقفی دوشنبه 97/10/10 از ساعت 9 تا 15 در کلاس 404 برگزار می شود.

Search