قابل توجه دانشجویان استادسایه اخباری

کلاس جبرانی معماری جهان استاد سایه اخباری چهارشنبه 97/09/28از ساعت 11:30 تا 13 در کلاس 301 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی معماری جهان استاد سایه اخباری چهارشنبه 97/09/28 از ساعت 13 تا 14:35 در کلاس 115 برگزار می گردد.

Search