قابل توجه دانشجویان استادسایه اخباری

کلاس جبرانی معماری جهان استاد سایه اخباری چهارشنبه 97/09/28از ساعت 11:30 تا 13 در کلاس 301 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی معماری جهان استاد سایه اخباری چهارشنبه 97/09/28 از ساعت 13 تا 14:35 در کلاس 115 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search