قابل توجه دانشجویان استاد خاتمی

کلاس جبرانی فوتسال استاد خاتمی سه شنبه 97/09/20 و97/09/27 از ساعت 13:30 تا 15:45و 15:45 تا 18 و جلسه امتحان پنج شنبه 97/10/06 از ساعت 8 تا 10:30 برگزار می گردد.

Search