قابل توجه دانشجویان استاد خاتمی

کلاس جبرانی والیبال استاد خاتمی چهارشنبه 97/09/21 و 97/09/28 از ساعت 13:30 تا15:45 و15:45 تا 18 برگزار می شود.

Search