قابل توجه دانشجویان استادولی خانی

کلاس جبرانی فارسی عمومی استاد ولی خانی شنبه 97/09/24 از ساعت 14 تا 16 در کلاس 101 برگزار می گردد.

Search