قابل توجه دانشجویان استاد شیرمحمدی

کلاسهای جبرانی استاد شیر محمدی جمعه 97/09/16 به ترتیب ذیل برگزار می گردد.

ماشین acاز ساعت 8تا9:30       ماشین dcاز ساعت 9:30تا 11                 ازمایشگاه دیجیتال از ساعت 11تا 13:15          ایمنی در برق 13:15 تا 14

Search