قابل توجه دانشجویان استادشعبانی

کلاس جبرانی ماشینهای الکتریکی استاد شعبانی جمعه 97/09/16 از ساعت 9:30تا12:30 در کلاس 218 برگزار می گردد.

Search