قابل توجه دانشجویان استاد غزاله ایلکا

کلاس های جبرانی استاد ایلکا جزئیات و عناصر ساختمانی ازساعت 10تا 11:30 -شناخت مواد و مصالح از 11:30تا13-مبانی هنرهای تجسمی از 13تا14-ترسیم فنی از 14تا16:30 درتاریخ جمعه 97/9/9 در کلاس های 305 و اتلیه 115 برگزار می گردد.

Search