قابل توجه دانشجویان استادمینا سلطانی

کلاس جبرانی روش تدریس در تربیت بدنی از ساعت 9تا 10:30 در تاریخ جمعه 97/09/09 واصول مربیگری از ساعت 10:30 تا 12 در کلاس 219 برگزار می گردد.

Search