قابل توجه دانشجویان استاد عاطفه مهدوی

کلاس جبرانی عناصراستاد مهدوی از ساعت 8 تا 11 سه شنبه 97/08/29 در کلاس 301 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ایستایی 2 از ساعت 12تا13:30 در کلاس 112 برگزار می گردد

Search