قابل توجه دانشجویان استاد ابشناس

کلاس جبرانی استاد مهناز آبشناس درتاریخ های 97/0830و97/09/07و97/09/14 از ساعت 18:30تا16 در کلاس 407 برگزار می گردد

Search