قابل توجه دانشجویان استاد نیک بین

درس زبان پیش استاد نیک بین دوشنبه لز 10:15 تا 8 و 12:45تا10:30 در کلاس 410 دبرگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search