قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

کلاس شنا4 استاد سلطانی روز چهارشنبه مورخ 97/08/02 تشکیل خواهد شد.

Search