قابل توجه دانشجویان استادعلیزاده علیخواجه

کلاس مبانی دیجیتال با مشخصه 28 در تاریخ 97/8/01 روز سه شنبه از ساعت 18:30تا 16:50 برگزار نمی شود.

Search