عدم تشکیل کلاس میکروکنترلر ( مشخصه 9 ) استاد مهدوی

کلاس میکروکنترلر اب مشخصه 9 استاد مهدوی ( ساعت 9:40 الی 11:10 روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 تشکیل نمی گردد.

Search