قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

مشخصه 94 رشته ورزشی تخصصی شنا در ساعت 16:30 الی 13:30 استاد قادرپناه در مشخصه 95 ساعت 9:30 الی 16:30 ادغام گردید.

خبرنامه

Enter your email and we'll send you more information

جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

Search