عدم تشکیل کلاس های استاد مینا سلطانی

کلیه کلاس های عملی و تئوری استاد مینا سلطانی روز چهارشنبه مورخ 97/7/18 تشکیل نخواهد شد

Search