تعطیلات تابستانی آموزشکده

قابل توجه دانشجویان محترم 

با توجه به بخشنامه تعطیلات تابستانی سازمان مرکزی، آموزشکده از تاریخ 98/5/21 الی 98/5/29 تعطیل می باشد.

Search