برگزاری جلسه با مسئولین دانشگاه علمی کاربردی واحد 49

 

جلسه روز سه شنبه مورخ 97/8/15 در خصوص مسائل امنیتی و فرهنگی برگزار گردید.

 

خبرنامه

Enter your email and we'll send you more information

جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

Search