مراسم اربعین حسینی(ع)

 مراسم اربعین حسینی همراه با ایستگاه صلواتی و توزیع آش نذری به دانشجویان، اساتید و کارکنان برگزار گردید.

 

 

Search