فعالیت دانشجویان رشته گرافیک در تیم پژوهشی تابلو سه بعدی خوشنویسی

فعالیت این تیم پژوهشی به سرپرستی استاد سرکارخانم فتح اله یی در روز چهارشنبه مورخ 28\1\98 آغاز گردید.

94517937 5588 41e9 af7d ad7afdedd03b94517937 5588 41e9 af7d ad7afdedd03b94517937 5588 41e9 af7d ad7afdedd03b94517937 5588 41e9 af7d ad7afdedd03b94517937 5588 41e9 af7d ad7afdedd03b94517937 5588 41e9 af7d ad7afdedd03b

Search