برگزاری نمایشگاهی از آثار دانشجویان گرافیک

نمایشگاه درتایخ 97/10/9  با موضوع بسته بندی و تکنولوژی وتقویم های چهارفصل به صورت رومیزی، دیواری و... در محل کتابخانه آموزشکده به سرپرستی استاد راهنما

سرکارخانم سحرفتح الهی و همکاری واحد پژوهش برگزار گردید.

در این نمایشگاه پروژه نهایی دانشجویان گرافیک با موضوع طراحی نقوش حیوانی و نقوش اسلیمی و خطوط قدیمی کوفی بر روی دیوار کوب های متفاوت ارائه گردید که

تمامی آثار  توسط دانشجویان ملیکا قاسمی، مهتاب فیروزبخت، آتنا یوسفی، ناصر فراهانی به آموزشکده اهدا گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Search