برگزاری سمینار آشنایی با استارت آپها و شتاب دهنده ها

 

این سمینار در روز شنبه 19 آبان با سخنرانی جناب آقای مهندس مهدی باباخانیان برای دانشجویان علاقه مند در سالن       

آمفیتئاتر آموزشکده برگزار گردید.

 

 

 

Search