آخرین مهلت انتخاب واحد

قابل توجه تمامی دانشجویان محترم

آخرین مهلت انتخاب واحد برای ترم مهر، روز شنبه مورخ 98/06/16 از ساعت 10 صبح الی 23 می باشد.

لازم به ذکر است مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نمی گردد

Search