قابل توجه دانشجویان گرافیک

 

دانشجویان محترم گرافیک، به علت حذف مشخصه 413 فیزیک پیش، در زمانبندی متاخرین چهارشنبه 98/06/13 به اخذ مشخصه جدید 497 همین درس اقدام فرمایید.

Search